Ποσοστά Μαθητών ανά Τάξη

Στα διαγράμματα αυτά εμφανίζεται η κατανομή των μαθητών ανά τάξη τις χρονιές 1921-1925

Πατήστε πάνω στο διάγραμμα για να το μεγαλώσετε. 

1921-1922

1922-1923

1923-1924

1924-1925